Regler och villkor

ALLMÄNNA KÖP-, LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR FÖR ALL4SPORTS B.V., nedan kallat "ALL4SPORTS".

Läs igenom användarvillkoren noggrant innan du använder denna webbsida. Genom att använda denna webbsida (version för mobil och dator) förutsätts du ha läst och förstått reglerna och villkoren. Dessa regler och villkor uppdateras från tid till annan. Se till att du har läst den senaste versionen av våra regler och villkor innan du använder denna webbsida.

 

Senaste uppdatering: 14 april 2022

 

PARAGRAF 1 - DEFINITIONER

De termer som används i dessa Regler och Villkor (R&V) har följande definitioner:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster inom ramen för ett distansavtal och dessa produkter, digitala innehåll och/eller tjänster har levererats av säljaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och säljaren;
 2. Ångerfrist: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar i syfte att uppnå mål som är kopplade till hans eller hennes handels-, företags- eller yrkesverksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: uppgifter som framställs och tillhandahålls i digital form;
 6. Fortsatt avtal om fullgörande: ett avtal som omfattar regelbunden leverans av produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll under en specifik period;
 7. Hållbar databärare: Varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller säljaren att spara information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som möjliggör framtida rådgivning och användning under en tidsperiod som är anpassad till det syfte för vilket informationen är avsedd, och som gör det möjligt att kopiera den lagrade informationen i oförändrad form;
 8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet under ångerfristen;
 9. Säljare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter på distans, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan säljaren och konsumenten som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller fler tekniker för distanskommunikation används enskilt eller gemensamt fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 11. Standardformulär för återkallelse: det europeiska standardformuläret för ångerrätt som anges i bilaga I till dessa regler och villkor. Bilaga I behöver inte tillhandahållas om konsumenten har gjort en beställning som omfattar ångerrätt;
 12. Teknik för distanskommunikation: metoder som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och säljaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

 

PARAGRAF 2 - SÄLJARENS IDENTITET

Företag:

21RUN är ett dotterbolag till ALL4SPORTS B.V.

Säljarens namn: All4sports B.V.
Säljer under namnen: 21RUN
;

 

Företags- och besöksadress:

Langestraat 83, 1811 JD, Alkmaar, Nederländerna
Telefonnummer: 0200 - 123 606

 

Kontakt:

Telefontider: Måndag till fredag från 9:00 till 21:00, lördagar från 9:00 till 17:00, söndagar från 12.00 till 17.00.
E-postadress: info@21run.com
KVK-nummer Noordwest-Holland (handelskammare): 54637384
Momsregistreringsnummer (BTW): NL851382137B01

 

PARAGRAF 3 - OMFATTNINGEN AV REGLERNA OCH VILLKOREN

 1. Dessa allmänna regler och villkor gäller för alla erbjudanden från säljaren och för alla distansavtal som ingås mellan säljaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås måste texten till dessa allmänna regler och villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska säljaren ange hur de allmänna reglerna och villkoren kan hittas på säljarens plats och att de kommer skickas så snart som möjligt utan kostnad på begäran av konsumenten innan distansavtalet ingås.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som anges i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligen möjligt ska det, innan distansköpeavtalet ingås, anges var de allmänna reglerna och villkoren finns att läsa elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen elektroniskt eller på något annat sätt.
 4. I händelse av att särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna regler och villkor gäller andra och tredje stycket på motsvarande sätt, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom/henne.

PARAGRAF 4 - ERBJUDANDEN

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av särskilda villkor anges detta uttryckligen i beskrivningen av erbjudandet.
 2. Erbjudandet måste innehålla en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen ska vara tillräckligt ingående för att konsumenten ska kunna göra en lämplig bedömning av erbjudandet. Om säljaren använder sig av bilder ska dessa ge en trovärdig bild av de produkter, de tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Eventuella uppenbara misstag eller felaktigheter i erbjudandet är inte bindande för säljaren.
 3. Varje erbjudande ska innehålla den information som krävs för att det klart och tydligt ska framgå för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter han eller hon har i samband med att han eller hon accepterar erbjudandet.

 

PARAGRAF 5 - AVTAL

 1. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 4 är avtalet avslutat i den stund konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som är förenade med det.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt skickar säljaren omedelbart en elektronisk bekräftelse på att konsumenten har accepterat erbjudandet. Så länge säljaren inte har bekräftat att han eller hon har mottagit detta godkännande har konsumenten rätt att häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt vidtar säljaren alla tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska dataöverföringen och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten erbjuds möjlighet att betala elektroniskt ska säljaren vidta tillräckliga åtgärder för att garantera säker elektronisk betalning.
 4. Näringsidkaren kan, inom ramen för lagstiftningen, inhämta information om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla fakta och faktorer som är av betydelse för att på ett ansvarsfullt sätt ingå ett distansavtal. Om säljaren på grundval av denna granskning skulle ha rimliga skäl att ej ingå avtalet, har säljaren rätt att vägra en beställning eller begäran genom att tillhandahålla sakargument eller att knyta särskilda villkor till genomförandet av avtalet.
 5. Säljaren ska som ett minimum skicka följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett varaktigt datamedium på ett lämpligt sätt när produkten, tjänsten eller det digitala materialet levereras till konsumenten:
  a. den geografiska adressen till säljarens verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig med eventuella klagomål;
  b. villkor och förfarande för utövandet av ångerrätten, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten är undantagen;
  c. information om garanti och kundservice;
  d. priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnaderna och betalningen i den mån detta är tillämpligt samt metoden för att genomföra leverans och distansavtal;
  e. kraven för att häva avtalet om avtalet har en löptid överstigande ett år eller är på obestämd tid;
  f. i de fall konsumenten har ångerrätt, ett standardformulär för ångerrätt
 6. Vid en fortlöpande transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

PARAGRAF 6 - ÅNGERRÄTT

I fråga om produkter:

 1. Konsumenten har rätt att häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att behöva ange skäl. Säljaren kan fråga om skälet till återkallelsen, men konsumenten har ingen skyldighet att ange sitt/sina skäl.
 2. Den ångerfrist som anges i punkt 1 ska börja löpa dagen efter det att konsumenten eller en av konsumenten i förväg utsedd tredje person som inte är avsändaren har mottagit produkten eller:
  a. Om konsumenten har beställt flera produkter i samband med en och samma beställning: den dag då konsumenten eller en av konsumenten utsedd tredje part har mottagit den sista produkten. Säljaren har rätt att vägra en beställning med flera produkter med olika leveransdatum under förutsättning att han eller hon tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningen.
  b. När leveransen av en produkt består av olika försändelser eller delar: den dag då konsumenten eller en av denna utsedd tredje part har mottagit den sista försändelsen eller delen.
  c. När det gäller avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller den av denne utsedda tredje part har mottagit den första produkten.
 3. När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levereras via en fysisk transportör: konsumenten har rätt att säga upp ett avtal om tjänster eller leverans av digitalt innehåll som har levererats via en fysisk transportör under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange orsak(er). Säljaren har rätt att fråga konsumenten om skälet för annulleringen men konsumenten har rätt att avstå från att ange sitt/sina skäl.
 4. Den ångerfrist som anges i punkt 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts. Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som ej levererats via en fysisk transportör vid underrättelse om ångerrätt:
 5. Om säljaren ej har försett konsumenten med den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätten eller standardformuläret för ångerrätt, upphör ångerfristen att gälla tolv månader efter utgången av den ursprungligen fastställda ångerfristen i enlighet med de övriga punkterna i detta stycke.
 6. Om säljaren har lämnat den information som avses i föregående stycke till konsumenten inom tolv månader efter det att den ursprungliga ångerfristen började gälla, löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då konsumenten erhöll denna information.

 

PARAGRAF 7 - KONSUMENTENS SKYLDIGHETER UNDER ÅNGERFRISTEN

 1. Konsumenten måste hantera produkten och förpackningen med vederbörlig aktsamhet och försiktighet under ångerperioden. Han eller hon får endast packa upp och använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens beskaffenhet, egenskaper och funktion. Den grundläggande principen i detta sammanhang är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som han eller hon skulle tillåtas göra i en butik.
 2. Konsumenten är ensam ansvarig för den värdeminskning av produkten som orsakas av att hanteringen av produkten är mer omfattande än vad som är tillåtet enligt punkt 1.
 3. Konsumenten är ej ansvarig för värdeminskning av produkten om säljaren inte gett konsumenten all lagstadgad obligatorisk information om ångerrätten före eller i samband med avtalets ingående.

 

PARAGRAF 8 - UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN SOM KONSUMENT OCH KOSTNADER FÖR DETTA

 1. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt ska han eller hon meddela detta inom ångerfristen genom att använda standardformuläret för ångerrätt eller på annat tydligt sätt meddela detta till säljaren.
 2. Konsumenten ska returnera produkten så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter den dag då underrättelsen enligt punkt 1 lämnades. Alternativt ska konsumenten överlämna produkten till säljaren (eller till en auktoriserad part till denne). Detta krävs ej om säljaren har erbjudit sig att hämta produkten. Konsumenten anses under alla omständigheter ha rättat sig efter returperioden om han eller hon lämnar tillbaka produkten innan ångerfristen löpt ut.
 3. Konsumenten ska returnera produkten med allt levererat tillbehör i dess originalförpackning/originalförpackningar i de fall detta är rimligen möjligt och i enlighet med säljarens rimliga och tydliga anvisningar.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och inom utsatt tid åligger konsumenten.
 5. Konsumenten ska stå för de direkta returkostnaderna för produkten. Om säljaren ej har meddelat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om säljaren anger att han eller hon kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för dessa kostnader.
 6. Om konsumenten ångrar sig efter att uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som ännu ej var klar före försäljningen ska påbörjas i en begränsad omfattning eller i en viss mängd under betänketiden, är konsumenten skyldig säljaren det belopp som står i proportion till den del av skyldigheten som säljaren har uppfyllt vid tidpunkten för ångerrätten, jämfört med om skyldigheten har uppfyllts fullt ut.
 7. Konsumenten ska inte stå för kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som ej var färdigställd före försäljningen i begränsad omfattning eller mängd eller leverans av fjärrvärme, om:
  a. Säljaren ej gett konsumenten den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätten, kostnadsbetalningen i samband med ångerrätten eller en standardblankett för ångerrätt, eller
  b. Konsumenten ej uttryckligen begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska genomföras under betänketiden.
 8. Konsumenten ska ej stå för kostnaderna för hela eller delar av leveransen av digitalt innehåll som ej levereras via en fysisk transportör, om:
  a. Konsumenten inte uttryckligen samtyckt till att avtalet börjar uppfyllas före utgången av ångerfristen före leveransen;
  b. Konsumenten inte insett att han eller hon förlorar sin ångerrätt när han eller hon ger sitt samtycke, eller
  c. Säljaren inte bekräftat konsumentens förklaring.
 9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upphör alla ytterligare avtal med stöd av lagen.

 

PARAGRAF 9 - SÄLJARENS SKYLDIGHETER VID ÅTERKALLELSE AV KÖP

 1. Om säljaren erbjuder konsumenten möjlighet att skicka sitt meddelande om återkallelse på elektronisk väg ska han eller hon utan dröjsmål skicka en bekräftelse på att han eller hon har mottagit detta meddelande.
 2. Säljaren ska betala alla konsumentens betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som säljaren har debiterat för den returnerade produkten, omedelbart och absolut senast 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelar att han eller hon ångrar sitt avtal. Om säljaren inte erbjuder sig att hämta produkten har han eller hon rätt att vänta med återbetalningen tills han eller hon har mottagit produkten eller tills dess konsumenten bevisar att han eller hon har returnerat produkten, beroende på vilket av detta som inträffar först.
 3. Säljaren ska använda samma betalningsmetod för återbetalningen som den som konsumenten, såvida konsumenten inte samtycker till en annan metod. Återbetalningen får ej medföra några kostnader för konsumenten.
 4. Om konsumenten valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen behöver näringsidkaren inte kompensera för de extra kostnaderna i samband med den dyrare metoden.

PARAGRAF 10 - UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN

Säljaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om säljaren tydligt har angett detta i erbjudandet eller åtminstone innan avtalet ingås.

 1. Produkter och tjänster vars pris hänger samman med förändringar på finansmarknaden som inte kan styras av säljaren och som kan inträffa under ångerfristen.
 2. Avtal som ingås vid en offentlig auktion. En offentlig auktion är en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av säljaren till en konsument som deltar eller ges möjlighet att personligen delta i auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Avtal avseende tjänster, efter det att tjänsten har utförts fullständigt, men endast om:
  a. Utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
  b. Konsumenten har meddelat att han eller hon förlorar sin ångerrätt så snart säljaren har fullgjort avtalet.
 4. Paketresor som avses i stycke 7:500 i civillagen och avtal om passagerartransport.
 5. Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, i de fall avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet och ej är avsett för boende, transport av varor, biluthyrning och catering.
 6. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet omfattar ett visst datum eller en viss period för genomförandet.
 7. Produkter som tillverkas i enlighet med konsumentens specifikationer, som ännu ej har tillverkats och som tillverkas utifrån ett personligt val eller beslut av konsumenten eller som är klart avsedda för en specifik person;
 8. Produkter som snabbt förstörs eller med begränsad hållbarhet;
 9. Förseglade produkter som av hälso- och hygienskäl ej kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;
 10. Produkter som på grund av sin beskaffenhet oåterkalleligen beblandas med andra produkter efter leveransen;
 11. Alkoholhaltiga drycker för vilka priset har överenskommits när avtalet ingicks, men för vilka leveransen kan ske först efter 30 dagar och det faktiska värdet är beroende av förändringar på marknaden som ligger bortom säljarens kontroll.
 12. Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen.
 13. Tidningar och tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa.
 14. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än via en fysisk transportör, men endast om:
  a. Utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
  b. Konsumenten har uppgett att han eller hon förlorar sin ångerrätt på grund av detta.

PARAGRAF 11 - PRISER

 1. Priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna kommer ej att höjas under den giltighetstid som anges i erbjudandet, med undantag för prisändringar till följd av förändrade skattesatser (moms).
 2. I motsats till vad som anges i föregående stycke kan säljaren erbjuda produkter eller tjänster, vars priser beror på förändringar på finansmarknaden bortom säljarens kontroll, till rörliga priser. Detta samband med svängningar samt det faktum att alla priser som uppges är rekommenderade priser ska anges i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts tillåts endast om de beror på lagstiftning eller rättsliga bestämmelser.
 4. Prishöjningar senare än tre månader efter det att avtalet har ingåtts tillåts endast om säljaren har meddelat denna möjlighet och om:
  a. sådana höjningar beror på lagstiftning eller rättsliga bestämmelser, eller
  b. konsumenten har rätt att häva avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet av produkten eller tjänsten är inklusive moms.
 6. Inga rättigheter kan erhållas från referenspriset (det lägsta pris som visats under de senaste 30 dagarna).

PARAGRAF 12 - UPPFYLLANDE AV AVTALET OCH YTTERLIGARE GARANTI

 1. Säljaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter vid tidpunkten för avtalet. Om så överenskommits garanterar säljaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.
 2. En tilläggsgaranti utfärdad av säljaren, hans eller hennes leverantör, tillverkare eller importör får aldrig begränsa de lagstadgade rättigheter och anspråk som konsumenten på grundval av avtalet får utöva gentemot säljaren om säljaren har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.
 3. Tilläggsgaranti innebär ett åtagande från säljaren, hans eller hennes leverantör, importör eller tillverkare genom vilket han eller hon tilldelar konsumenten särskilda rättigheter eller fordringar som går utöver vad han eller hon är skyldig att uppfylla enligt lag om han eller hon skulle misslyckas med att uppfylla sin del av avtalet.

PARAGRAF 13 - LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

 1. Säljaren ska iaktta största försiktighet när han eller hon tar emot och verkställer beställningar av produkter och när han eller hon behandlar förfrågningar om att tillhandahålla tjänster.
 2. Den adress som konsumenten har meddelat säljaren är den som gäller som leveransadress.
 3. Med beaktande av bestämmelserna i punkt 4 i dessa Allmänna Regler och Villkor ska säljaren verkställa godkända beställningar tillräckligt snabbt och senast inom 30 dagar, om ej annan leveranstid avtalats. Om leveransen fördröjs eller om en beställning inte kan verkställas eller endast delvis kan verkställas, ska konsumenten underrättas om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjorts. Konsumenten har i detta fall rätt att häva det ingångna avtalet utan att det medför några kostnader för honom eller henne och har rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter upphävande i enlighet med föregående punkt ska säljaren omedelbart återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 5. Risken för att produkter skadas och/eller går förlorade åligger säljaren till dess att varorna har levererats till konsumenten eller en på förhand angiven tredje part och att denna företrädare har meddelats säljaren, såvida ej annat uttryckligen överenskommits.

PARAGRAF 14 - FORTSATT GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, ANNULLERING OCH FÖRNYELSE

Cancellation:

 1. Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som avser regelbunden leverans av varor (inklusive el) och/eller tjänster med beaktande av de regler för annullering som överenskommits för detta ändamål och med en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som avser regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster till slutet av den bestämda perioden, med beaktande av de regler för annullering som överenskommits för detta ändamål och med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Konsumenten har rätt att häva de avtal som nämns i ovanstående punkt:
  a. alltid, utan att tvingas annullera vid en viss tidpunkt eller inom en viss period;
  b. åtminstone på samma sätt som de ingicks av honom eller henne;
  c. alltid annullera med samma meddelandeperiod som säljaren fastställt för sig själv.

Förnyelse:

 1. Ett avtal som ingås för en viss tid och som gäller regelbunden leverans av produkter (inklusive el) och/eller tjänster får ej förnyas underförstått eller förnyas för en viss tidsperiod.
 2. Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter automatiskt förlängas med högst tre månader, under förutsättning att konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett avtal som ingåtts för en viss tid och som avser regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förnyas underförstått på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden får vara högst tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av tidningar, veckotidningar och/eller tidskrifter.
 4. Ett avtal som har ingåtts för en viss tidsperiod för regelbunden leverans som en introducerande tjänst av tidningar, veckotidningar och/eller tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) ska inte fortsätta att gälla underförstått utan ska upphöra automatiskt när prov- eller introduktionsperioden löpt ut.

Varaktighet:

 1. När ett avtal gäller för en längre period än ett år har konsumenten rätt att säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa kräver något annat när det gäller uppsägning före utgången av den överenskomna perioden.

PARAGRAF 15 - BETALNINGAR

 1. Om inget annat har fastställts i avtalet eller i eventuella ytterligare regler och villkor ska de belopp som konsumenten är skyldig och ska betala ha betalats inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat eller, om ångerfristen inte tillämpas, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna tidsfrist börja löpa dagen efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.
 2. Konsumenten får aldrig uppmanas till ett förskott på mer än 50 procent för produkter som säljs till konsumenter. När förskottsbetalning fastställs kan konsumenten inte åberopa någon rättighet i fråga om utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den fastställda förskottsbetalningen gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart meddela säljaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller uppgivits.
 4. Om konsumenten inte fullgör sin betalningsskyldighet (eller sina betalningsskyldigheter) i tid är konsumenten skyldig att betala lagstadgad ränta på det belopp som fortfarande återstår att betala och säljaren har rätt att överföra de utomrättsliga inkassokostnader som han eller hon drabbas av efter det att konsumenten har informerats av säljaren om den sena betalningen och säljaren har gett konsumenten ytterligare 14 dagar på sig att betala, om ingen betalning mottagits inom den första 14-dagarsperioden. Dessa inkassokostnader får uppgå till högst: 15 % av de utestående beloppen upp till 2 500 euro, 10 % av följande 2 500 euro och 5 % av följande 5 000 euro, varvid ett minimibelopp på 40 euro tillämpas. Säljaren har rätt att frångå de angivna beloppen och procentsatserna till konsumentens fördel.

PARAGRAF 16 - KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

 1. Säljaren har ett förfarande för klagomål som vederbörligen gjorts tillgängligt för konsumenten och behandlar klagomålet i enlighet med detta förfarande.
 2. Fullständigt och tydligt beskrivna klagomål om avtalets genomförande ska inlämnas till säljaren inom en rimlig tidsperiod efter det att konsumenten upptäckt felen eller bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till säljaren ska besvaras inom 14 dagar från och med dagen för mottagandet. Om ett klagomål sannolikt kräver längre tid ska säljaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att klagomålet tagits emot och information om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar. Klagomål som lämnas in till säljaren ska besvaras inom 14 dagar från och med dagen för mottagandet. Om ett klagomål sannolikt kräver längre tid ska säljaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att klagomålet tagits emot och information om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. Konsumenten ska ge säljaren minst fyra veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna tidsperiod uppstår en tvist som omfattas av förfarandet för tvistlösning.

PARAGRAF 17 - TVISTER

 1. Avtal mellan säljaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna regler och villkor regleras uteslutande av nederländsk lag.

PARAGRAF 18 - YTTERLIGARE ELLER AVVIKANDE VILLKOR

 1. Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna regler och villkor ska inte vara till nackdel för konsumenten och ska registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett åtkomligt sätt på en långsiktig databärare.

PARAGRAF 19 - KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR BROOKS PRODUKTER

Följande kompletterande villkor gäller vid köp av Brooks produkter. Varför dessa extra villkor? Jo, för att vi hanterar Brooks produkter på ett annat sätt än de andra varumärkena och produkterna på vår hemsida. I denna text står "Brooks" för Brooks Sports B.V., ett företag som är grundat och registrerat i Nederländerna med KvK-registreringsnummer 59935472 och har sitt säte på Olympisch Stadion 33, 1076 DE Amsterdam i Nederländerna.


OM FÖRSÖRJNING OCH LEVERANS AV BROOKS PRODUKTER
Domänen för Brooks produkter är https://21run.com/se/marken/brooks. Där vi säljer Brooks produkter är vi ansvariga för:

 • marknadsföring av Brooks produkter på vår hemsida på Brooks vägnar;
 • hantering av kommunikation med dig om din beställning av Brooks produkter. Inklusive att skicka en beställningsbekräftelse till dig via e-post;
 • hantering av dina betalningar för Brooks produkter samt mottagande och hantering av dessa betalningar på Brooks vägnar. Detta innebär även att vi vid behov kan utföra kreditkontroller i samband med hanteringen av dessa betalningsarrangemang;
 • hantering av returer av Brooks-produkter samt hantering av eventuella frågor och problem som kan uppstå efter försäljningen. Notera att 21RUN, i enlighet med vårt avtal med Brooks, inte är någon representant för Brooks och ej heller har befogenhet att binda Brooks på något sätt.


ÄNDRINGAR I SORTIMENTET AV BROOKS PRODUKTER
Brooks har rätt att avgöra vilka av sina produkter de vill erbjuda till försäljning via 21RUN, och vi kan därför inte garantera att ett visst produktsortiment kommer att förbli tillgängligt under någon specifik tidsperiod.

 

DINA PERSONLIGA UPPGIFTER - UTLÄMNANDE TILL BROOKS

De personliga uppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, som du kan läsa här. Här ger vi också viktig information om användningen av personliga uppgifter för marknadsföringsändamål. För att Brooks ska kunna utfärda fakturor och kreditnotor för de produkter du köper behöver vi överlämna dina personliga uppgifter till Brooks. Detta inkluderar ditt namn, din adress, ditt unika beställningsnummer och dina beställda artiklar. Den berörda Brooks-enhet som mottar uppgifterna är Brooks Sports B.V., grundat och registrerat i Nederländerna med KvK-registreringsnummer 59935472, med säte på Olympisch Stadion 33, 1076 DE Amsterdam i Nederländerna. Vi har ett avtal med Brooks som reglerar parternas skyldigheter när det gäller dataskydd. Vi tillhandahåller dessa uppgifter till Brooks då detta krävs för att ditt avtal med oss ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och för att vi ska kunna leverera dina produkter till dig. Brooks kan också komma att behålla dina personliga uppgifter så länge som det är nödvändigt och kan även komma att vidarebefordra dessa till berörda tredje parter. Brooks använder inte dina personliga uppgifter för sin egen marknadsföring eller andra ändamål och använder endast uppgifterna för analys och administrativa ändamål. 21RUN kan dock från tid till annan använda dina personliga uppgifter för att marknadsföra sina egna produkter och tjänster, men gör detta endast i enlighet med vår integritetspolicy.

 

BILAGA 1 - STANDARDFORMULÄR FÖR ÅTERKALLELSE

Du kan ladda ner Standardformuläret för återkallelse genom att klicka på den här länken.