Vilkår og betingelser

21RUN’S GENERELLE FORRETNINGS-, LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER BLIVER I DET FØLGENDE BENÆVNT “21RUN”.

Læs venligst vilkårene for brug grundigt, før du benytter dette websted. Når du benytter dette websted (mobil og desktop-version) vil du blive betragtet som at have læst og forstået samtlige vilkår og betingelser. Fra tid til anden opdateres disse vilkår og betingelser. Sørg venligst for at have læst den seneste version af vores vilkår og betingelser, inden du benytter dette websted.

 

Seneste opdatering: 14. april 2022

 

AFSNIT 1 - DEFINITIONER

Begreber, der bruges i disse vilkår og betingelser har følgende definitioner:

 1. Supplerende aftale: En aftale, hvor forbrugeren køber varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, blev leveret af forretningen eller af en tredjepart og forretningen;
 2. Fortrydelsesperiode: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan påberåbe sig sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: Den juridiske person, der ikke handler med henblik på mål, relateret til hans eller hendes handels-, virksomheds- eller erhvervsaktiviteter;
 4. Dag: Kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: Data, der produceres og leveres i digitalt format;
 6. Kontrakt om løbende ydelse: En kontrakt, der omfatter regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold inden for en bestemt periode;
 7. Opbevaring af data: Ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller forretningen at gemme oplysninger, der er rettet til ham eller hende personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller anvendelse i en periode, der er passende i forhold til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de gemte oplysninger i uændret form;
 8. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesperioden;
 9. Forretningen: Den fysiske eller juridiske entitet, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på en anden fysisk lokation;
 10. Fjernsalgsaftale: En aftale, der indgås mellem forretningen og forbrugeren som led i et organiseret system for fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der alene eller i fællesskab gøres brug af en eller flere former for fjernkommunikation frem til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås;
 11. Fortrydelsesformular: Den europæiske model til en fortrydelsesformular, som er anført i Bilag 1 til disse vilkår og betingelser. Det er ikke nødvendigt at stille Bilag 1 til rådighed, hvis forbrugeren har afgivet en ordre, der er omfattet af fortrydelsesretten;
 12. Former for fjernkommunikation: Metoder, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og forretningen behøver at være fysisk til stede på samme lokation på samme tid.

 

AFSNIT 2 – IDENTITETEN AF FORRETNINGEN

Virksomhed:

21RUN er et datterselskab af ALL4SPORTS B.V.
Navn på forretningen: All4sports B.V.
Handel under navnene: 21RUN;

Virksomheds- og besøgsadresse:

Langestraat 83, 1811 JD, Alkmaar, The Netherlands
Telefonnummer: +31 (0)72 520 00 99

 

Kontakt:

Telefontid: Mandag til fredag fra 09.00 til 21.00, lørdag fra 09.00 til 17.00, søndag fra 12.00 til 17.00.
E-mail-adresse: info@21run.com
KVK-nummer Noordwest-Holland (Handelskammeret): 54637384
Moms-registreringsnummer (BTW): NL851382137B01

 

AFSNIT 3 – OMFANGET AF VILKÅR OG BETINGELSERNE

 1. De generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra forretningen, samt alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem forretningen og forbrugeren.
 2. Før en fjernsalgsaftale indgås, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er muligt i praksis, skal forretningen angive, på hvilken måde de generelle vilkår og betingelser kan tilgås på forretningens lokation, og forretningen skal sende disse til forbrugeren, hvis dette ønskes, før aftalen om fjernsalg indgås.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til de generelle vilkår og betingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan vis, at forbrugeren let kan lagre dem på en dertil beregnet elektronisk enhed. Hvis dette ikke er muligt i rimeligt omfang, skal det inden fjernsalgsaftalens indgåelse angives, hvor de generelle vilkår og betingelser kan findes elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt til forbrugeren gratis, enten elektronisk eller på anden vis, hvis dette ønskes.
 4. Hvis der ud over disse generelle vilkår og betingelser gælder særlige vare- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham eller hende.

 

AFSNIT 4 - TILBUD

 1. Hvis et tilbud kun er gældende inden for en begrænset periode, eller er underlagt særlige betingelser, vil dette være udførligt beskrevet i tilbudsbeskrivelsen.
 2. Tilbuddet skal indeholde en komplet og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte varer, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret for at sikre, at forbrugeren kan foretage en passende vurdering af tilbuddet. Hvis forretningen anvender billeder, skal disse være en troværdig gengivelse af de tilbudte varer, tjenesteydelser og/eller det digitale indhold. Eventuelle åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for forretningen.
 3. Tilbud skal altid indeholde de nødvendige oplysninger, der sikrer, at det står klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser han eller hun har i forbindelse med en accept af tilbuddet.

 

AFSNIT 5 – KONTRAKTER OG AFTALER

 1. Uafhængigt af bestemmelserne i afsnit 4 er kontrakten eller aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og opfylder de betingelser, der er knyttet hertil.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, sender forretningen straks en elektronisk kvittering for modtagelsen af tilbuddet. Såfremt forretningen ikke har kvitteret for modtagelsen af denne accept, har forbrugeren ret til at ophæve aftalen.
 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, sørger forretningen for alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske dataoverførsel og sikrer et forsvarligt webmiljø. Hvis forbrugeren tilbydes mulighed for elektronisk betaling, sørger forretningen for passende foranstaltninger til at sikre forsvarlig elektronisk betaling.
 4. Forretningen kan, inden for fastlagte juridiske rammer, indhente oplysninger om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er væsentlige for en ansvarlig indgåelse af en fjernsalgsaftale. Hvis forretningen på grundlag af denne undersøgelse har passende grunde til at afvise indgåelse af aftalen, er forretningen berettiget til at afvise en ordre eller anmodning, samtidig med at give argumenter herfor, eller henvise til særlige betingelser relateret til indgåelsen af aftalen.
 5. Forretningen skal som minimum sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan vis, at de kan lagres på en passende elektronisk enhed af forbrugeren, når varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold leveres til forbrugeren:
  a. den geografiske adresse på forretningens virksomhedssted, hvor forbrugeren kan indgive en eventuel klage;
  b. betingelserne og procedurerne for udøvelse af fortrydelsesretten eller en klar oplysning om, at fortrydelsesretten ikke er gældende;
  c. oplysninger om garanti og eftersalgsservice;
  d. prisen, herunder alle afgifter på varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold, leveringsomkostningerne og betalingen i det omfang, de er gældende, samt leveringsmetoden og den måde, hvorpå kontrakten gennemføres;
  e. kravene til ophævelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset;
  f. standardformularen til fortrydelsesret, hvis forbrugeren har fortrydelsesret.
 6. Ved fortløbende transaktioner finder bestemmelsen i det foregående stykke udelukkende anvendelse ved den første levering.

 

AFSNIT 6 - FORTRYDELSESRET

Hvad angår varer:

 1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af en vare i en fortrydelsesperiode på minimum 14 dage, uden at skulle angive en begrundelse. Forretningen kan anmode om begrundelsen for fortrydelsen, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) begrundelse(r).
 2. Den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredje person, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er afsenderen, har modtaget varen eller:
  a. Hvis forbrugeren har bestilt flere varer i forbindelse med en og samme bestilling: Den dag, hvor forbrugeren eller en af ham eller hende udpeget tredjemand har modtaget den sidste vare. Forretningen kan afvise en ordre med flere varer med en anden leveringsdato, forudsat at han eller hun klart har informeret forbrugeren herom inden gennemført ordreproces.
  b. Når leveringen af en vare består af forskellige forsendelser eller dele: Den dag, hvor forbrugeren eller en af ham eller hende udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller del heraf.
  c. Ved aftaler om løbende levering af varer i en bestemt periode: Den dag, hvor forbrugeren eller den tredjemand, som han eller hun har udpeget, har modtaget den første vare.
 3. Med henblik på tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på materiel vis: Forbrugeren kan opsige en aftale om tjenesteydelser eller levering af digitalt indhold, der er leveret på materiel vis, i en fortrydelsesperiode på minimum 14 dage, uden at angive en eller flere årsager herfor. Forretningen kan bede forbrugeren om at oplyse grunden til fortrydelsen, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) begrundelse(r).
 4. Den i stk. 3 omhandlede fortrydelsesfrist begynder den følgende dag efter kontraktens indgåelse. Forlænget fortrydelsesfrist for varer, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke er blevet leveret på materiel vis, når der oplyses om fortrydelsesretten.
 5. Hvis forretningen ikke har udleveret den lovpligtige information om fortrydelsesretten eller standardformularen til begæring om fortrydelse til forbrugeren, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindeligt fastsatte fortrydelsesfrist i overensstemmelse med de øvrige stykker i denne Afsnit.
 6. Hvis forretningen har givet forbrugeren de oplysninger, der refereres til i foregående afsnit, inden for tolv måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists ikrafttrædelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har modtaget disse oplysninger.

 

AFSNIT 7 – KØBERENS FORPLIGTELSER I FORTRYDELSESPERIODEN

 1. Forbrugeren skal behandle varen og emballagen med rette forsigtighed og opmærksomhed i fortrydelsesperioden. Han eller hun må kun pakke varen ud eller bruge den i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet i denne forbindelse er, at forbrugeren kun må håndtere og undersøge varen i det omfang, som han eller hun ville være i stand til i en fysisk forretning.
 2. Kun forbrugeren er ansvarlig for værdiforringelse af varen som følge af en mere omfattende håndtering af varen end beskrevet i henhold til stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af varen, hvis forretningen ikke har givet forbrugeren alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten forinden eller i forbindelse med indgåelsen af aftalen.

 

AFSNIT 8 – KØBERENS UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN, OG OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE HERAF

 1. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han eller hun give forretningen besked herom inden for fortrydelsesfristen, ved hjælp af standardformularen til udøvelse af fortrydelsesretten, eller på anden entydig vis.
 2. Forbrugeren skal returnere varen hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter dagen efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, eller han eller hun skal aflevere det til forretningen (eller en af dennes autoriserede parter). Dette er ikke påkrævet, hvis forretningen har tilbudt at afhente varen. Forbrugeren anses under alle omstændigheder for at have overholdt returfristen, hvis han eller hun returnerer varen inden udløbet af fortrydelsesfristen.
 3. Forbrugeren skal returnere varen med alt leveret tilbehør i original emballage, hvis det med rimelighed er muligt og i øvrigt i overensstemmelse med forretningens rimelige og entydige instruktioner.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returneringen af varen. Hvis forretningen ikke har meddelt, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis forretningen angiver, at han eller hun vil bære omkostningerne, er forbrugeren ikke forpligtet til at afholde disse omkostninger.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter udtrykkelig anmodning om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, som ikke var klargjort før salget, skal påbegyndes i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde under fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren forretningen et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som forretningen har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er klargjort inden salget i et begrænset omfang eller mængde, eller levering af fjernvarme, hvis:
  a. Forretningen ikke udleverer de lovpligtige oplysninger til forbrugeren om fortrydelsesretten, betaling af omkostningerne i forbindelse med fortrydelsesretten eller en standardformular for fortrydelsesret til forbrugeren; eller
  b. Forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme ophører i løbet af fortrydelsesperioden.
 8. Forbrugeren bærer ikke omkostningerne ved hel eller delvis levering af det digitale indhold, der ikke leveres på materiel vis, hvis:
  a. Forbrugeren ikke udtrykkeligt har accepteret, at kontraktens opfyldelse påbegyndes før udløbet af fortrydelsesfristen, inden leveringen heraf;
  b. Forbrugeren ikke har erkendt, at han eller hun vil miste sin fortrydelsesret, når han eller hun giver sit samtykke; eller
  c. Forretningen ikke har bekræftet forbrugerens begæring.
 9. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive ophævet på baggrund af de lovgivningsmæssige krav.

 

AFSNIT 9 – FORRETNINGENS FORPLIGTELSER VED UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

 1. Hvis forretningen gør det muligt for forbrugeren at sende sin meddelelse om fortrydelsesret elektronisk, skal denne straks sende en kvittering for modtagelsen af meddelelsen.
 2. Forretningen skal betale alle forbrugerens betalinger, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som forretningen har opkrævet for den returnerede vare straks, og senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har meddelt fortrydelsen. Medmindre forretningen tilbyder at afhente varen, kan han eller hun vente med tilbagebetalingen, indtil varen er modtaget, eller indtil forbrugeren beviser, at han eller hun har returneret varen, alt efter hvilken hændelse, der først indtræffer.
 3. Forretningen skal anvende den samme metode til tilbagebetaling som forbrugeren brugte ved betaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen må ikke medføre nogen omkostninger for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end det billigste standardleveringsgebyr, er forretningen ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger for den dyrere benyttede metode.

 

AFSNIT 10 – UNDTAGELSER FOR FORTRYDELSESRETTEN

Forretningen kan udelukke følgende varer og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis forretningen tydeligt har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller som minimim inden kontrakten indgås.

 1. Varer eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på finansmarkedet, som ikke kan kontrolleres af forretningen, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden.
 2. Kontrakter indgået på en offentlig auktion. En offentlig auktion er en salgsmetode, hvor varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser udbydes af forretningen til forbrugeren, som deltager eller får mulighed for fysisk at deltage i auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe varerne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;
 3. Kontrakter om tjenesteydelser, efter at tjenesteydelsen er fuldt udført, men kun hvis:
  a. Ydelsen blev påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
  b. Forbrugeren har oplyst, at han eller hun mister sin fortrydelsesret, når forretningen har fuldført sin del af kontrakten.
 4. Pakkerejser som beskrevet i Afsnit 7:500 i den hollandske civile lovbog, samt kontrakter om passagertransport;
 5. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller et bestemt tidsrum for opfyldelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og/eller catering;
 6. Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for gennemførelsen heraf;
 7. Varer, der er fremstillet i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer, som ikke er blevet fremstillet, og som fremstilles på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som utvetydigt er beregnet til en bestemt person;
 8. Varer med kort holdbarhed, eller kun er brugbare inden for en kort periode;
 9. Forseglede varer, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 10. Varer, der grundet deres art uigenkaldeligt blandes med andre varer efter levering;
 11. Spiritusholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved aftalens indgåelse, men hvor leveringen først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som forretningen ikke har nogen indflydelse på.
 12. Forseglede lyd- og videooptagelser samt computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 13. Aviser og tidsskrifter, med undtagelse af abonnementer på disse;
 14. Levering af digitalt indhold på anden vis end materiel lagringsenhed, men kun hvis:
  a. Ydelsen blev påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
  b. Forbrugeren har oplyst, at han eller hun vil miste sin fortrydelsesret som følge af dette.

 

AFSNIT 11 - PRISER

 1. Priserne på de tilbudte varer og/eller tjenester vil ikke blive forhøjet i den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, undtagen prisændringer som følge af ændringer i afgiftssatserne (moms).
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan forretningen tilbyde varer eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som ligger uden for forretningens kontrol, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er vejledende priser, skal tydeligt angives i forbindelse med tilbuddet.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de stammer fra følger af lovgivning eller -bestemmelser.
 4. Risforhøjelser senere end 3 måneder efter indgåelsen af kontrakten er kun tilladt, hvis forretningen har oplyst om dette mulige udfald, og:
  a. sådanne forhøjelser stammer fra følger af lovgivning eller retsforskrifter; eller
  b.  forbrugeren har ret til at ophæve aftalen fra den dato, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. Priserne, angivet i tilbuddet om varen eller tjenesteydelsen, er inklusive moms.
 6. Der kan ikke opnås rettigheder ud fra referenceprisen (den laveste pris vist i de seneste 30 dage)

 

AFSNIT 12 – AFTALENS OVERHOLDELSE OG YDERLIGERE GARANTIER

 1. Forretningen garanterer, at varerne og/eller tjenesteydelserne opfylder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed, samt de juridiske og/eller statslige bestemmelser, der gælder på aftaledatoen. Hvis det er aftalt, garanterer forretningen også, at varen er egnet til anden end normal brug.
 2. Ekstra garanti fra forretningen, dennes leverandør, fabrikant eller importør begrænser aldrig de lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugeren kan udøve på grundlag af aftalen over for forretningen, hvis forretningen ikke har overholdt sin del af aftalen.
 3. Ekstra garanti defineres som enhver forpligtelse, som forretningen, dennes leverandør, importør eller producent påtager sig, hvorved han eller hun tildeler forbrugeren særlige rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han eller hun skal opfylde i henhold til lovmæssige krav, hvis han eller hun ikke opfylder sin del af aftalen.

 

AFSNIT 13 – LEVERING OG AFVIKLING

 1. Forretningen skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på varer og ved vurdering af anmodninger om at levere tjenesteydelser.
 2. Den adresse, som forbrugeren har meddelt til forretningen, vil gælde som leveringsadresse.
 3. Under hensyntagen til bestemmelserne i Afsnit 4 i disse generelle vilkår og betingelser skal forretningen gennemføre accepterede ordrer med passende hastighed og senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres delvist, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter, at ordren er blevet afgivet. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve den indgåede aftale uden at pådrage sig omkostninger og har ret til eventuel erstatning.
 4. Efter opsigelse af aftalen i overensstemmelse med det foregående stykke, skal forretningen straks tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller bortkomst af varerne påhviler forretningen, indtil varerne er blevet leveret til forbrugeren eller en forud angivet tredjepart, og repræsentanten herfor er blevet gjort bekendt med forretningen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

AFSNIT 14 – KONTRAKT OM LØBENDE YDELSESTRANSAKTIONER: VARIGHED, OPHÆVELSE OG FORNYELSE

Annullering og ophævelse:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler, der er aftalt til dette formål, og med et varsel på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser ved udløbet af den bestemte periode, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler, og med et varsel på højst en måned.
 3. Forbrugeren har ret til at opsige de aftaler, der er nævnt i ovenstående afsnit:

  a. til enhver tid, uden at være tvunget til at annullere på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  b. som minimum på samme måde, som de blev indgået af ham eller hende;
  c. altid annullering med samme varsel, som forretningen har selv har fastsat.

 

Fornyelse:

 1. En kontrakt, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke forlænges løbende eller fornyes for et bestemt tidsrum.
 2. Som undtagelse for ovenstående stykke, kan en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af dag- og/eller ugeblade, stiltiende forlænges for en periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede kontrakt ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.
 3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen kan ikke overstige tre måneder, når aftalen vedrører regelmæssig (men mindre end månedlig) levering af aviser, ugeblade og/eller magasiner.
 4. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode om regelmæssig levering, som introduktionstjeneste af aviser, ugeblade og/eller magasiner (prøve- eller introduktionsabonnementer), vil ikke blive fornyet stiltiende, og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

 

Varighed:

 1. Når en aftale er indgået for en længere periode end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige den efter det første år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed kræver andet i forbindelse med opsigelse før udløbet af den aftalte periode.

AFSNIT 15 - BETALINGER

 1. Hvis ikke andet er aftalt i kontrakten eller i de tilhørende supplerende vilkår og betingelser, skal de beløb, som påhviler forbrugeren være betalt senest 14 dage efter, at fortrydelsesfristen er begyndt, eller; hvis der ikke gælder en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Ved kontrakter og aftaler omhandlende levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at udløbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
 2. Forbrugeren må aldrig pålægges at skulle betale et forskud på mere end 50% af beløbet for varer, der sælges til regulære forbrugere. Når der er fastsat aftale om forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettighed med hensyn til udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er gennemført.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at underrette forretningen om eventuelle fejl i betalingsoplysninger, der er oplyst eller anført.
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder denne betalingsforpligtelse (eller forpligtelser) i tide, skylder forbrugeren renter fastsat efter lov af det beløb, der stadig er forfaldent og skal betales, og forretningen har ret til at videregive de yderligere inkassoomkostninger, som han eller hun har pådraget sig, efter at forbrugeren er blevet underrettet af forretningen om den forsinkede betaling, og forretningen har givet forbrugeren endnu en frist på 14 dage til at opfylde disse betalingsforpligtelser, efter at der ikke er modtaget nogen betaling inden for den første 14-dages periode. Disse inkassoomkostninger vil højst udgøre: 15% af de udestående beløb op til €2500 (EURO), 10% af de næste €2500 (EURO) og 5% af de næste €5000 (EURO), hvor der gælder et minimum på €40 (EURO). Forretningen kan dog afvige fra de angivne beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

 

AFSNIT 16 - KLAGEPRODECURE

 1. Forretningen har en klageprocedure, der er behørigt stillet til rådighed for forbrugeren, og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Fuldt og klart beskrevne klager over aftalens gennemførelse skal indgives til forretningen inden for en passende frist, efter at forbrugeren har konstateret fejl eller mangler.
 3. Klager, der indgives til forretningen, skal besvares inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis der er sandsynlighed for, at en klage vil tage længere tid, skal forretningen svare inden for en periode på 14 dage med en meddelelse om modtagelse af klagen, samt en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere udførligt svar.
 4. Forbrugeren skal give forretningen mindst fire uger til at løse klagen i gensidig høring. Efter denne frist opstår der en tvist, som er omfattet af proceduren for tvister (voldgift).

 

AFSNIT 17 - TVISTER

 1. Kontrakter og aftaler mellem forretningen og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser er tilknyttet, er udelukkende underlagt hollandsk juridisk ret.

AFSNIT 18 – SUPPLERENDE ELLER AFVIGENDE BETINGELSER

 1. Supplerende bestemmelser, eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke stille forbrugeren ringere eller med ulemper, og bør registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på lettilgængelig vis på passende databærer.

Afsnit 19 - SUPPLERENDE VILKÅR OG BETINGELSERFOR BROOKS-PRODUKTER

De følgende supplerende betingelser gælder ved køb af Brooks-produkter. Disse supplerende betingelser gælder, fordi vi behandler Brooks-produkter anderledes end de andre mærker og produkter, der er tilgængelige på vores hjemmeside. I denne tekst står ‘Brooks’ for Brooks Sports B.V.; et selskab, der er stiftet og registreret i Holland med KvK-registreringsnummer 59935472, og som har sit hjemsted på Olympisch Stadion 33, 1076 DE Amsterdam, Holland.

 

OM SALG OG LEVERING AF BROOKS-PRODUKTER

Domænet for Brooks-produkter er https://21run.com/dk/maerker/brooks. Hvor vi sælger Brooks-produkter, er vi ansvarlige for:

 • markedsføring af Brooks-produkter på vores hjemmeside på vegne af Brooks;
 • håndtering af kommunikation med dig om din ordre, der indeholder Brooks-produkter. Herunder at sende en ordrebekræftelse til dig via e-mail;
 • håndtering af de betalinger, du foretager for Brooks-produkter, og modtagelsen samt administreringen af disse betalinger på vegne af Brooks. Det betyder, at vi også kan udføre kreditkontrol, hvor det er nødvendigt, når vi håndterer disse betalingsordninger;
 • håndtering af returneringer af Brooks-produkter, samt håndtering af eventuelle forespørgsler eller problemer, der kan opstå efter salget. Bemærk venligst, at i overensstemmelse med vores aftale med Brooks, er 21RUN ikke en repræsentant for Brooks og har ikke bemyndigelse til at forpligte Brooks på nogen måde.

ÆNDRINGER I SORTIMENTET AF BROOKS-PRODUKTER
Brooks har ret til at bestemme, hvilke af deres produkter de ønsker at gøre tilgængelige for salg gennem 21RUN, og derfor kan vi ikke give nogen garanti for, at et bestemt produktsortiment vil forblive tilgængeligt i en bestemt tidsperiode.

 

DINE PERSONLIGE DATA - VIDEREGIVELSE TIL BROOKS
De personlige data, du giver os, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du også kan finde her. Her giver vi også vigtige oplysninger om vores brug af persondata til markedsføringsformål. For at Brooks kan oprette faktura(er) og kreditnota(er) for de produkter, du køber, er vi nødt til at videregive dine personoplysninger til Brooks. Dette inkluderer dit navn, adresse, unikke ordrenummer og produkterne i ordren. Den relevante Brooks- virksomhed, der modtager disse data, er Brooks Sports B.V., der er stiftet og registreret i Holland med KvK-registreringsnummer 59935472, med hjemsted på Olympisch Stadion 33, 1076 DE Amsterdam, Holland. Vi har en kontrakt med Brooks, der fastlægger parternes forpligtelser til beskyttelse af personlige data. 
Vi giver disse data til Brooks, fordi det er nødvendigt for korrekt gennemførelse af din ordre hos os, og for at kunne levere dine produkter til dig. Brooks kan også opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt, og kan også videregive dem til relevante tredjeparter. Brooks vil ikke bruge dine personlige data til egen markedsføring eller andre formål og vil kun bruge disse data til analytiske og administrative formål. 21RUN kan dog fra tid til anden bruge dine personlige data til markedsføring af sine egne produkter og tjenester, men vil kun gøre det i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

 

BILAG 1 - FORTRYDELSESFORMULAR

Du kan downloade fortrydelsesformularen via dette link.